Efteruddannelseskursus

Logopædisk Forum – Vingstedcentret 2021

 

Program for Vingsted 2022  er under udarbejdelse 

 

Vi er stolte af at kunne præsentere temaet for årets Vingstedkursus

Sprog som byggestenen for kognition – dynamisk assessment som et logopædisk værktøj for udredning af børns kommunikative og sproglige kompetencer –  styrk sproget gennem systematisk  stilladsering – data som grundlag for den fagprofessionelle analyse og vurdering – talesproglige kompetencer.

Begrebsmæssig viden og forståelse har i mange år været kendt for at være afgørende for kognitiv udvikling et fundament for udvikling af kompetencer indenfor tænkning, læring samt mestring af kommunikative færdigheder. Begrebsmæssig viden er grundsten i vidensdannelse – gennem indsamling af information om verden, sammenligning organisering vi vores viden ud fra vores begrebsmæssige fundament.

Styrk sproget gennem et stilladserende inkluderende sprogfokus i konteksten.  

Vi taler om sprogligt niveau som noget barnet har tilegnet sig på et vist alment niveau og som typisk måles på ordforråd, grammatiske færdigheder, sætningsdannelse og formuleringskompetence. Australske professor Pauline Gibbons sprogteoretiske tilgang fokuserer på, at sprogtilegnelse er tæt knyttet til konteksten. Sproglig kompetence udvikles i samspil i konteksten gennem at bruge sproget, at lære gennem sproget og at lære om sproget. Sprogteorien baserer sig på den systemiske funktionelle lingvistik inspireret af ex. M. Halliday ifølge ham er sprog en del af næsten alt, hvad vi foretager os.

Dynamisk assessment er et blandt flere logopædiske undersøgelsesværktøjer hvor der fokuseres på, hvad barnet kan, hvad barnet er på vej til og hvordan barnet bedst muligt lærer nyt.  Dynamisk assessment adskiller sig fra statiske tests, idet der anlægges et dobbeltblik på barnet – barnets aktuelle kompetencer og barnets læringspotientiale.  I mange tilfælde vil et barn kunne præstere bedre, hvis en mediator understøtter barnets præstationer, det er dette potentiale, dynamisk assessment undersøger.

Fagprofessionel vurdering på baggrund af systematisk indsamling og analyse af logopædiske data.

Der efterspørges kvalificeret logopædisk sparring, rådgivning og vejledning, der kan give indblik i, hvordan barnet klarer sig sprogligt og kommunikativt, hvorvidt barnet er i en progressiv læringsproces ud fra barnets forudsætningerne for udvikling.  Der er forskellige veje til dataindsamling. Data kan være kvantitative og kvalitative.  Analyse af data indsamlet via kvalitative observationer, logopædens egne observationer og de observationer, der formidles i det koordinerede samarbejde af forældre og andre faggrupper, fordrer systematik. Hvad indebærer en analyse af kvalitative data? Hvordan griber logopæden det an? Hvilke perspektiver og hvilken retning for handling kan observationerne bidrage med?

Faglig udvikling bygger på talesproglige kompetencer herunder et godt ordforråd  

International forskning viser, at den sproglige udvikling har stor betydning for den faglige udvikling. Forskningen viser også at børn udvikler centrale færdigheder indenfor de sproglige områder netop i den periode af deres liv, hvor de går i dagtilbud. En målrettet og tidlig indsats i forhold til at skabe et godt sprogmiljø er af stor betydning for børns sprogtilegnelse og senere evne til at få udbytte af den faglige undervisning i skolen.   Oplægget kaster et  forskningsbaseret lys på  hvor afgørende betydning det har at børn vokser op i et sprogstimulerende miljø. 

Udstilling i forhallen 

Vi plejer at have en materialeudstilling i forhallen om torsdagen. I skrivende stund ved vi ikke om det er muligt, men der arbejdes på sagen!!

Onsdag d. 22. september, 2021

Kl. 9.30 -10.00
Ankomst kaffe/the, croissanter m. m

Kl. 10.00 -10.20
Velkomst i Centersalen.

Kl. 10.20 -12.20
Centersalen

Sprog og begrebsudvikling som byggesten for kognition og læring – og nogle perspektiver på udvikling og assessment af grundlæggende begrebssystemer.
v/Jens Wilbrandt, aut. psykolog med specialisering i spændingsfeltet mellem
specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi.

Begrebssystemer spiller en afgørende rolle for kognition, både i forhold til perception, tænkning og kommunikation eller med begreber fra medieret læring: kognitive input-, elaborations- og outputprocesser. Oplægget vil gennem videocases, eksempler og øvelser tydeliggøre begrebsapparatets centrale funktion for kognition og koble den til nogle teoretiske grundforståelser og pointer. Det fører os blandt andet omkring den kognitive udviklingspsykolog Reuven Feuersteins medierede læringsforståelse, Vygotskys tænkning
om sprog og kognitiv udvikling og Magne Nyborgs teori og praktiske veje til at forstå,
afdække og udvikle grundlæggende begrebssystemer hos yngre børn.

Kl. 12.30 -13.30
Frokostpause
Mulighed for indkvartering.

Kl. 13.30 -14.30

Jens Wildbrandt – fortsat

Kl. 14.30 – 14.45
Kaffepause

Kl.14.45 -16.45
Centersalen

Styrk sproget gennem et stilladserende og inkluderende sprogfokus i konteksten.
v/Katja Vilien, lektor, Københavns Professionshøjskole.

Med udgangspunkt i Pauline Gibbons’ helhedsforståelse og tilgang til sproglig udvikling og stilladsering, præsenteres sprogudviklende principper for og værktøjer til at styrke alle
børns sproglige og faglige udvikling. Der gives eksempler på, hvordan ex. fagundervisning
kan tilrettelægges. Værktøjerne sigter bl.a. på at bringe hjemmenes sprog i spil, skabe større sproglig aktivitet i børnegruppen/klassen, synliggøre sproglige mål samt stilladseret
fagligt sprogbrug.
Alt dette kan enkelte aktiviteter i sig selv ikke sikre, og derfor præsenteres værktøjerne i en
samlet model for sprogudviklende undervisning: Bromodellen.

Bromodellen kan styrke blikket for, hvad de enkelte aktiviteter kan bruges til, hvor de kan
placeres i et lærings- og undervisningsforløb, og hvordan de kan anvendes, når vi fast –
holder et fokus på sprogudvikling. Deltagerne vil også få indblik i de principper Bromodel-
len er baseret på.

Kl.17.00 -18.30
Engsalen

Logopædisk Forums Generalforsamling

Kl. 19.00 -20.30
Spisning i restauranten

Kl. 20.30
Samvær i kælderen

Torsdag den 23. september, 2021

Kl. 9.00 -12.00
Centersalen

Dynamisk assessment i logopædisk praksis
v/ Julie Hjorth Ingstrup, Audiologopæd. Forsknings- og udviklingskonsulent i Huset Pia
Thomsen.

Formålet med oplægget er at give viden om og inspiration til, hvordan dynamisk
assessment kan anvendes i logopædisk praksis. Dynamisk assessment er en paraply-betegnelse, der dækker over en række forskellige metoder. I oplægget vil relevante metoder blive præsenteret. Fælles for metoderne er, at udredningen indeholder en interaktiv fase, hvor barnet tilbydes støtte/feedback.
Dette gøres med henblik på at give den fagprofessionelle viden om mængden og typen af støtte, som barnet har brug for i opgaveløsningen, hvorved der kan opnås indsigt i barnets potentiale for læring.
Ordforrådstest, receptivt og/eller ekspressivt, er ofte en del af udredningen ved mistanke om sproglige vanskeligheder. Derfor vil jeg i oplægget præsentere, hvordan man gennem dynamisk assessment kan få indblik i barnets ordindlæring.
Det er ikke hensigten, at dynamisk assessment skal afløse statiske tests men derimod, at de skal supplere hinanden.

Kl. 12.00 – 14.00
Frokost og udstilling

KL. 14.00 – 15.00
Fagprofessionel vurdering på baggrund af systematisk indsamling og analyse af
logopædiske data fra egne og andres observationer.
v/Tine Basse Fisker Ph. D. pæd.psyk. og psykoterapeut

Vi skal i dette oplæg se på forskellige former for observationsmetoder og analytiske tilgange til de indsamlede observationer. Vi kommer til at knytte an til deltagernes konkrete praksis, så der vil være tale om en vekslen mellem oplæg og egne praksisrefleksioner

Kl. 15.00 -15.30
Kaffe og udstilling

15.30 -17.00
Tine Basse Fisker fortsat

Kl.18.30
Festmiddag i restauranten
Underholdning/dans i salen
Musik og dans fortsættes i kælderen

Fredag 24. september, 2021

Kl. 8.45 – 9.00
Centersalen

Opsamling fra dagene

Kl. 9.00 -11.30

Svage talesprogkompetencer udfordrer elevers faglige udvikling i folkeskolen. Et forskningsmæssigt perspektiv på en styrket pædagogisk praksis
v/ Dorthe Bleses, professor, TrygFondens Børneforskningscenter

 15% af danske elever møder skolen med talesproglige kompetencer, der svarer til en gennemsnitlig treårig, og det har negative konsekvenser for børnenes udbytte af undervisningen. Det er derfor helt afgørende, at folkeskolen bliver bedre til at understøtte talesproglige kompetencer som fx ordforrådet allerede fra de yngste klasser.
Centrale spørgsmål i oplægget er, hvad forskning kan fortælle os om børn med svage talesproglige kompetencer, hvordan disse udfordringer påvirker det faglige udbytte i alle fag, hvilke pædagogiske undervisningstiltag, der har en positiv effekt på børnenes faglige udbytte, og hvordan logopæder kan understøtte en positiv udvikling. 

Kl. 10. 00 – 10.15
Kaffe
Fortsat.

KL.11.30 -12.30
Vi afslutter fredagen med et spændende oplæg fra Per Vers:

Pers “Sprogshow” er et foredrag og så alligevel slet ikke. Det er 10.000 watts talestrøm
fra en ordlympisk mester, der viser hvor rytmisk dansk kan være. Med næsten 100 årlige
optrædener af denne slags de seneste år, er det en superrutineret mand, der elsker aldrig
at køre på rutinen.

Oplev Per Vers forklare, forføre og forbløffe med sit Sprogshow. En jordnær og ordrig
oplevelse, med både power og pauser. Der er refleksioner, der er røverhistorier og der er ikke mindst rytmiske rim, både fra bagkataloget og skabt i nuet, hvor det er publikum der
får lov til at bestemme, hvad Per skal fylde mikrofonen med i sin freestyle-rap.

PER VERS er et af de største navne inden for dansk rap, professionel på fuld tid siden
årtusindskiftet med snart 2500 optrædener under bæltet. Modtager af Danmarks fineste
sprogpris; Modersmål -Prisen.
Ofte improviserende, altid imponerende og med samme intensitet om det er på Orange Scene foran 60.000 mennesker, den fulde pakke med sit syv-mands orkester, eller mere intimt på en folkeskole eller gymnasie, kun bevæbnet med
sin fortælleglæde.

Kl.12.30 -12.45
Afslutning og sandwich til rejsen
TAK for denne gang
Vel mødt igen 2022