Velkommen til Logopædisk Forums Efteruddannelseskursus

Vingsted 2024

Logopædens rolle 

Dagtilbud -Overgange -Skole 

 

Logopædien kan anskues fra flere vinkler teori -praksis – læring. Logopædiens form og indhold er forbundne kar og danner rammen for læring.

I år fokuseres på læringsstrategier  som kan anvendes i arbejdet med den sproglige dimension i dagtilbud og skole med et blik for de sammenhænge der forener de logopædiske praksisformer. I fokus er den gruppe af  børn og unge, der er udfordret af ex. DLD eller er flersprogede.

En børnegruppe der i det inkluderende fællesskab er en af mange samtidig med et særligt behov for at blive tilgodeset som den eneste ene. 

 

Med fokus den sproglige dimension at lære sprog, at lære gennem sprog og at lære om sprog  i dagtilbud og skole belyses fra forskellige vinkler betydningen af logopædisk viden og logopædens centrale rolle.

Hvordan det koordinerende samarbejde omkring sprog vil have forskellig form og indhold afhængig af, om det er rettet mod dagtilbud eller skole.

Det fælles er, at det ud fra et dialogisk og kontekstuelt perspektiv vil der være fokus på sproglige aspekter som begrebstilegnelse, grammatik, fonologi og den narrativ dimension.

Onsdag 18. september 2024

Dagens Emner

Et meget væsentligt formål med at gå i skole er at lære at læse, i sidste ende også komplicerede tekster. At læse tekster kræver groft sagt to færdigheder: Man skal kunne afkode bogstaver, og man skal forstå det sproglige budskab i teksten

v/ Associate Professor Mads Poulsen

Når man ser på tværs af de danske uddannelsesinstitutioner, der foretager sproglige evalueringer af flersprogede individer, er der store forskelle både i forhold til formål, teoretiske grundlag og den evalueringsmæssige praksis

v/Lektor Lars Holm 

Nyere forsknings- og udviklingsprojekter, der har sigtet mod at udvikle sprogpædagogiske praksisser i pædagogiske institutioner kendetegnet ved en høj grad af sproglig mangfoldighed

v/ Docent og forskningsleder Line Daugaard  Møller 

Logopædisk Forums Generalforsamling 2024

Vær med til at sætte en retning

 

 

Torsdag 19. september 2024

Dagens Emner 

Resultater fra nyere kortlægningsstudier af effekten af undervisningsindsatser for elever med DLD. Med fokus på praksisformer i undervisning af elever med sprog-og læseudfordringer.

v/ Specialkonsulent Anne-Mette Veber Nielsen  samt praksis fra Rebild Kommune

Præsentation af perspektiver ud fra et kognitivt udgangspunkt omkring børn med udviklingsmæssige sprogforstyrelser (DLD). Herunder hvilken betydning særligt hukommelsen kan have for sprogtilegnelse. I forlængelse heraf anskues DLD i et livsperspektiv.

v/Lektor Annette Esbensen

I dette oplæg præsenteres Hedensted Kommunes projekt, som fokuserer på børn med DLD i 0. klasse. Her er antagelsen, at logopædisk viden er vigtig for at sikre, at elever med DLD får den rette hjælp

v/ Logopæd Charlotte Storm Thomsen, Logopæd Trine Maria Hansen, Logopæd Maria Buhl Schøler, Læsekonsulent Anette Høj Madsen

 

Festmiddag med Band 

Fredag 20. september 2024

Dagens Emner

Kommunikativt samspil handler i høj grad om at kende de sociale regler for kommunikation og at kunne tilpasse sit sprog til den kontekst, man er i. Erfaringen er at nogle børn med høretab af forskellige årsager kan have en nedsat adgang til kommunikation og derved være i risiko for at blive pragmatisk forsinkede

v/Konsulenter v Hørerådgivningen Børn og Unge

Co-teaching som en indsatsform, hvor logopæder og lærere rykker tættere sammen. Børn og unge med DLD har vedvarende sproglige vanskeligheder, som fordrer en tværfaglig indsats i skolerne. Logopæden er specialist og har særlig viden om børns sprog og sproglige udvikling og vanskeligheder, mens læreren har en faglig og didaktisk viden

v/PPR Hillerød Leder for logopæder Sahra Mengal

Studier viser, at dagtilbuds kvalitet
er væsentlig for barnets udvikling,
At der er sammenhæng mellem børns sproglige udvikling i daginstitutionen og det videre
forløb i skole og uddannelsessystem.
I oplægget sættes fokus på PPR-logopædens
særlige rolle i udviklingen af kvalitet af den
daglige praksis på dagtilbudsområdet rettet mod børnenes sprogtilegnelse

v/ Charlotte Ringmose

Detaljeret program for de enkelte dage

Onsdagens program

Følg dette link og du vil få en oversigt over dagens program .

Onsdagens program

 

 

Torsdagens program

 

Se dagens program HER

 

Fredagens program

g fra Niels Anders Thorn 

 

Se dagens program HER

Pris

Medlemmer:  5423 kr

+ 776 (moms) 6199 kr.

Ikke medlemmer: 6199 kr

+ 776 (moms) 6975 kr

 

Bliv medlem

Logopædisk Forum

Årsmedlemsskab 550 kr.

Tilmeld Her

Generelle oplysninger og vilkår i 2024

Til orientering bliver alle indkvarteret på egne værelser, og ingen indkvarteres andre steder end på Vingsted. Dette indebærer, at deltagerantallet tilpasses kapacitet. Tidspunkt: 18.- 20. september 2024 Tilmelding: Foregår elektronisk via Logopædisk Forums hjemmeside. Du modtager umiddelbart efter tilmeldingen en bekræftelse. Endelig bekræftelse på de seneste tilmeldinger sendes ud i umiddelbart i forlængelse af tilmeldingsfristen den

Fakta om efteruddannelseskurset på Vingsted Centret 18-20 september 2024

Du kan udelukkende tilmelde dig hele programmet – ikke kun enkelte dage. Overnatning er med i prisen – og kan ikke fravælges. Betalingen dækker kursusafgift, overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning på Vingsted Hotel & konferencecenter.

Bekræftelse på tilmelding

Endelig bekræftelse: Umiddelbart efter den   2024 modtager tilmeldte endelig bekræftelse på  deltagelse. I denne bekræftelse er et link til en formular til tilmelding til  bustransporten til og fra Vejle station. Ligeledes kan du skrive, hvis du skulle have særlige ønsker til kursusdagene eller vil lægge en besked til planlæggerne.

Transport fra Vejle

Transport  fra Vejle Station betales af Logopædisk Forum. Huske at tilmelde dig til transport sammen med din tilmelding.  kasserer@logoforum.dk

Ønsker du ikke transport alligevel skal den i god tid  frameldes til kasserer@logoforum.dk

Framelding

Framelding: Pladsen på kurset kan frit overdrages til en kollega, der er medlem af foreningen, men af hensyn til deltagerliste og navneskilte skal vi have besked via kasserer@logoforum.dk Framelding til kurset kan ske uden gebyr frem til tilmeldingsfristen d. 19. juni. Derefter er det ikke længere muligt med framelding, og det fulde beløb vil blive faktureret, men pladsen kan frit overdrages til en anden. Aflyses kurset, bliver det indbetalte beløb tilbageført.

Tilmelding 19 juni 2024

Tilmelding  19 juni  2024. Tilmeldingen lukker så snart kurset er tegnet. 

Powerpoints

 

Materialer fra Vingsted 2024  vil blive linket her  efter kursusafholdelse. 

Her finder du kursusstedet:

Vingsted Hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, Vejle.

Hold dig opdateret på hjemmesiden

Evt. ændringer i programmet bliver præsenteret som indlæg på hjemmesiden.