Velkommen til Logopædisk Forums Efteruddannelseskursus

Vingsted 2023

Traditionen tro sættes der fokus på logopædien fra forskellige vinkler. Sprog skal analyseres og forstås både udefra og indefra. Vi stiller skarpt på sproget set indefra – de underliggende sproglige processer, som danner grundlag for såvel sprogforståelse og sprogproduktion.

Kursets tema er at belyse underliggende sproglige processer ud fra begreber som  DLD, verbal dyspraksi, fonologi samt et neuropsykologiske og neuro-pædagogiske perspektiv. Vi vil kaste et blik på sprogvurderingen som et redskab til indsamling af data omkring sprog herunder, hvilken udsigelseskraft vurderingen kan bidrage med.

 

 

 

Med afsæt i medlemmernes evaluering af Vingsted 2022 præsenteres et oplæg omkring stemmedannelse både teoretisk og praktisk.

Vi fokuserer på konkrete logopædiske praksisformer, som med afsæt i et koordineret tværfagligt samarbejde imødekommer sprogtilegnelse. Vi vil belyse, hvordan akademisk viden som forståelsesramme kan udmøntes i en konkret logopædisk praksis.

Afslutningsvis stiller vi skarpt på formidling  i forhold til at mestre personlig og professionel formidling hensigtsmæssigt.

Program for Vingsted 20.-22. september 2023

Onsdag 20. september 2023

Dagens Emner

Logopædisk udredning med blik for differentieldiagnostik og prioritering af indsatser i praksis i et spændingsfeltet fonologi, verbal dyspraksi og DLD

V/Trine Printz og Marit Clausen

Præsentation af Logopædiske tale, sprog og kommunikative sproggruppe- indsatser i Mariagerfjord Kommune

 

Logopædisk Forums Generalforsamling 2023

Vær med til at sætte en retning

 

 

Torsdag 21. september 2023

Dagens Emner 

Udvikling af kommunikation og sprog i et neuropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv ud fra modellen “hjerne, krop og omverden”  

v/Charlotte Thomsen, Lektor UCN -Neuropædagogisk Kompetencecenter

DLD – evidensbaseret materiale omsat til praksis

Logopæd Bettina Helding Klausen og Logopæd Helle Holst Egelund  Talehørekonsulenter ved Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) i Vejle Kommune

Festmiddag med Band 

Fredag 22. september 2023

Dagens Emner

Kan overdiagnosticering føre til underdiagnosticering?

v/ Laila Kjærbæk, ph.d., lektor i Sprogtilegnelse, Center for Sprog og Læring, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

Logopædisk behandling af stemmeproblemer hos børn

v/Mette Lund Franck, logopæd, sang- og stemmepædagog Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. SDU

Skærpe din personlige formidling, bruge dig selv og din måde at kommunikere på mere hensigtsmæssigt, mere direkte og mere nærværende.

v/ Niels Anders Thorn  .

Detaljeret program for de enkelte dage

Onsdagens program

Kl. 9.30 – 10.00

 

Ankomst kaffe/the, croissanter m. m

 

Kl. 10.00 – 10.15

 

Velkomst i Centersalen.

 

Kl. 10.15 – 12.30

 

Centersalen

 

Logopædisk udredning, differentialdiagnostik og prioritering af indsatser i praksis ved udtalevanskeligheder og DLD

V/Marit Clausen, Audiologopæd ph.d., Adjunkt ved Syddansk Universitet og Trine Printz, Audiologopæd ph.d., klinikleder i Sprogklar ApS, Ekstern lektor ved Syddansk Universitet 

  

Gennem årene er forskellige klassifikationsmodeller til inddelingen af børn med udtalevanskeligheder, herunder fonologiske vanskeligheder, blevet fremstillet. Vi gennemgår en ny klassifikationsmodel af McLeod og Baker i 2017, som baserer på en symptomatologisk tilgang.   

 Ikke kun inden for klassifikationen af udtalevanskeligheder er der sket noget i de sidste år. DLD har for nylig fået en ny definition i det internationale diagnosekodesystem ICD-11. Med denne og i takt med en stigende opmærksomhed på de udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (eng. developmental language disorder (DLD)) er der desuden opstået nye spørgsmål i den børnelogopædiske praksis. Det første omhandler, hvem der diagnosticerer DLD, samt om en diagnose overhovedet er vigtig og i givet fald hvorfor. Desuden gås yderligere i detaljer med udredningen af børn med DLD og den underliggende sprogprocessering. Der relateres til det tværfaglige samarbejde omkring PPV og handleplaner. 

 Andre spørgsmål er, hvordan børn med udtalevanskeligheder bør placeres i forhold til børn med DLD, og om de to logopædiske diagnoser kan forekomme samtidig samt hvordan man som børnelogopæd kan prioritere sine indsatser i forhold til børn med udtalevanskeligheder henholdsvis DLD. I oplægget vil vi gennemgå, hvad forskningen peger på i forhold til disse praksisspørgsmål. 

 

 Kl. 12.30 – 13.30

Frokostpause

Mulighed for indkvartering.

 

Kl. 13.30 – 15.00

 

Marit Clausen og Trine Printz fortsat

 

Kl. 15.00 – 15.15

 

Kaffepause

 

Kl.15.15 – 17.00

 

Centersalen

 

Logopædiske tale-, sprog- og kommunikationsgrupper (TSK-indsatser) i Mariagerfjord Kommune

v/ logopæder Trine Sørensen og Jane Holm Mogensen og sprogpædagoger Alice Baade Jensen og Mette Olesen

 

Vi vil beskrive, hvilke målgrupper af børn som vi indtænker i de forskellige gruppetyper. Hvordan vi gennem samarbejdet med forældre og dagtilbud understøtter såvel barnets udvikling som det understøttende læringsmiljø. Vi vil vise praksis eksempler på, hvordan vi rammesætter, udfører og evaluerer disse indsatser

 

Kl. 18.00 – 19.00

 

Spisning i restauranten

 

Kl. 19.30 – 21.00 

 

Engsal

 

Logopædisk Forums Generalforsamling

 

 

 

 

 

 

Torsdagens program

Kl. 8.30 – 10.15  

 

Centersalen

 

Udvikling af kommunikation og sprog i et neuropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv ud fra modellen “hjerne, krop og omverden

 v/Charlotte Thomsen, Lektor hos UCN – Neuropædagogisk kompetencecenter

 

Udvikling af kommunikation og sprog belyses fra et neuropædagogisk og neuropsykologisk perspektiv, hvor samspillet mellem barnet og dets omverden er i fokus. Vi undersøger nogle af de samspilstemaer, der er forudsætning for barnets udvikling af kommunikation og sprog, og på de relations kompetencer, den professionelle skal være i besiddelse af – især der hvor barnets kommunikation og sprogudvikling ikke forløbet som forventet. Sidst introduceres der til støtte af sproglig udvikling ud fra Jeromy Bruners udviklingsfaser og stilladseringsbegrebet

Kl. 10.15 – 10.30

Kaffepause

 

Kl. 10.30 – 12.00

Centersalen 

Charlotte Thomsen fortsat

 

Kl. 12.00 – 14.00

Frokost og udstilling

 

Kl. 14.00 – 14.45 

 

Centersalen

 

Charlotte Thomsen fortsat

 

Kl. 14.45 – 15.30

 

Kaffe og udstilling

 

Kl. 15.30 – 17.15

DLD – evidensbaseret materiale omsat til praksis

Logopæd Bettina Helding Klausen og Logopæd Helle Holst Egelund

Vi er begge ansat som talehørekonsulenter ved Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) i Vejle Kommune.

I Vejle Kommune har der i de senere år være arbejdet med, og sat et særligt fokus på, børn med DLD.  Der er i den forbindelse blevet udarbejdet 4 evidensbaserede materialepakker, som er afprøvet på og nu anvendes med børn i børnehavealderen. Pakkerne tager udgangspunkt i evidensbaseret forskningsartikler og metoder, og er omsat til at kunne indgå i en dansk logopædisk praksis. På nuværende tidspunkt er Vejle Kommune, i samarbejde med Aalborg PPR, ved at udvikle og udarbejde materialerne de kan blive gjort tilgængelige for andre kommuner.

Oplægget vil være praksisnært, hvor de 4 pakker vil blive gennemgået og demonstreret. Pakkernes overskrifter er ”Kategorisering”, ”Hvad er det”, ”Sætningsdannelse via shape coding” og ”Narrativ”.

Udover pakkerne vil der også blive fortalt om, hvordan Vejle Kommune, ud fra Ebbels model, har forsøgt at prioritere og omlægge vores arbejde, for at sikre plads og tid til arbejdet med DLD i hverdagen. Samt hvordan Ebbels model er tænkt ind i de 4 pakker.

Kl.19.00 -24.00 

Festmiddag i restauranten

Underholdning/dans i salen

 

 

Fredagens program

Kl. 8.30 – 08.45

 

Centersalen

 

Opsamling fra dagene

 

Kl. 08.45 -10.00

 

Kan overdiagnosticering føre til underdiagnosticering?

v/ Laila Kjærbæk, ph.d., lektor i Sprogtilegnelse, Center for Sprog og Læring, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

 

24 forskere er gået sammen i et opråb om en ny rapport som de mener bygger på misforståelser og fejlslutninger. Opråbet er samtidig en kritik af den obligatoriske sprogscreening af børn i dagtilbud og på skoler. Forskerne efterlyser større faglighed og viden i politiske beslutninger samt ordentlige rammer og ressourcer i dagtilbud, på skoler og inden for det logopædiske område, herunder mindre test, måling, dokumentation og styring. Forskernes opråb kan læses her: https://pov.international/rapport-sprogscreening-bygger-pa-misforstaelser/

 

 

I 2007 blev den første universelle sprogscreening indført i Danmark og i dag – 15 år efter – er der obligatorisk sprogscreening af alle elever i børnehaveklassen samt udvalgte børn i 3-årsalderen. International forskning har imidlertid vist at selvom der er solid evidens for at målrettet intervention kan afhjælpe sprogvanskeligheder, så er der ingen evidens for at målrettet intervention over for børn identificeret via universel sprogscreening har nogen effekt – hverken på kort eller lang sigt.

 

Universel sprogscreening kan have flere negative sideeffekter, herunder underdiagnosticering af børn med sprogvanskeligheder. Der er nemlig ingen evidens for at universel sprogscreening identificerer børn med sprogvanskeligheder, og dermed kan resultatet være at de børn der har behov for en indsats, ikke får det. Da ressourcerne er begrænsede, kan universel sprogscreening desuden resultere i at der ikke er ressourcer nok til at give børn med sprogvanskeligheder den indsats de har behov for, fordi ressourcerne er blevet brugt på sprogscreening af alle børn og på tidlige indsatser til børn der hverken har behov for eller gavn af indsatsen.

 

Laila Kjærbæk har netop undersøgt det nationale sprogscreeningsprogram i Danmark sammen med tre forskerkolleger. Der er brug for en anden opsporingsstrategi hvis vi ønsker at finde de børn der har brug for logopædisk intervention. Laila vil fortælle dels om hvorfor den nuværende sprogscreeningsstrategi og de eksisterende sprogscreeningsværktøjer ikke har haft den ønskede effekt, og dels om hvad man kan gøre i stedet.

 

Kl. 10.00 – 10.15

 

Kaffepause

 

Kl. 10.15 – 11.45

 

Logopædisk behandling af stemmeproblemer hos børn

v/Mette Lund Franck, logopæd, sang- og stemmepædagog og ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. SDU, ejer af Stemmens Portal – Stemmeklinik & Kursusportal

 

Med udgangspunkt i oplægsholderens nyudviklede materialer til behandling af stemmeproblemer hos børn og den kommende brugs- og fagbog (”Den STORE lille bog om børnestemmer”, som skrives i samarbejde med audiologopæd, PhD Trine Printz) for logopæder omhandlende øvelser i børnehøjde, vil Mette Lund Franck give en introduktion til det logopædiske og stemmepædagogiske arbejde med børnestemmen.

 

I oplægget vil indgå teori, stemmepædagogik og stemmerehabilitering samt praktiske øvelser. 

Der vil ligeledes gives en introduktion til Stemmens Portals ”Voice Web Academy´s” online kurser og materialer på børnestemmeområdet. 

 11.45 -12.00 Pause

 

KL.12.00 -13.30

 

Vi afslutter fredagen med et spændende oplæg fra Niels Anders Thorn 

 

Det handler om at skærpe din personlige formidling, bruge dig selv og din måde at kommunikere på mere hensigtsmæssigt, mere direkte og mere nærværende.Vi kender det alle sammen – der er ikke noget så skønt, som at opleve en dyb og meningsfuld kontakt til et andet menneske. Den form for kontakt, hvor vi helt naturligt forstår hinanden, hvor tingene flyder frit og ubesværet imellem os, får os på en måde til at føle os afslappede, kreative og tilstede i os selv og i samtalen. DET er nærværende kommunikation. Og det er det foredraget handler om: Om at skabe en åben, fri og direkte kontakt i din kommunikation.

Ud fra sine erfaringer som skuespiller, efter 35 år på scenen foran et publikum, piller Niels Anders Thorn sammen med publikum kommunikationens DNA fra hinanden og oversætter det til redskaber, I kan tage med jer hjem – og bruge direkte professionelt og personligt.

 

Kl.13.30 -13.45

Afslutning og sandwich til hjemrejsen

 

TAK for denne gang

Vel mødt igen 2024

 

Pris

Medlemmer:   4975 kr

+ 720 (moms) 5695 kr.

Ikke medlemmer: 5975 kr

+720 kr(moms) 6695 kr
 

Bliv medlem

Logopædisk Forum

Årsmedlemsskab 550 kr.

Tilmeld Her

Generelle oplysninger og vilkår i 2023

Til orientering bliver alle indkvarteret på egne værelser, og ingen indkvarteres andre steder end på Vingsted. Dette indebærer, at deltagerantallet tilpasses kapacitet. Tidspunkt: 20.- 22. september 2023 Tilmelding: Foregår elektronisk via Logopædisk Forums hjemmeside. Du modtager umiddelbart efter tilmeldingen en bekræftelse. Endelig bekræftelse på de seneste tilmeldinger sendes ud i umiddelbart i forlængelse af tilmeldingsfristen den

Fakta om efteruddannelseskurset på Vingsted Centret 20-22 september 2023

Du kan tilmedle dig hele programmet – ikke kun enkelte dage. Overnatning er med i prisen – og kan ikke fravælges. Betalingen dækker kursusafgift, overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning på Vingsted Hotel & konferencecenter.

Bekræftelse på tilmelding
Endelig bekræftelse: Umiddelbart efter den   2023 modtager tilmeldte endelig bekræftelse på  deltagelse. I denne bekræftelse er et link til en formular til tilmelding til  bustransporten til og fra Vejle station. Ligeledes kan du skrive, hvis du skulle have særlige ønsker til kursusdagene eller vil lægge en besked til planlæggerne.
Bus fra Vejle
Bus: Busser fra Vejle Station betales af Logopædisk Forum. Huske at tilmelde dig til kasserer@logoforum.dk
Framelding
Framelding: Pladsen på kurset kan frit overdrages til en kollega, der er medlem af foreningen, men af hensyn til deltagerliste og navneskilte skal vi have besked via kasserer@logoforum.dk Framelding til kurset kan ske uden gebyr frem til tilmeldingsfristen d. 19. juni. Derefter er det ikke længere muligt med framelding, og det fulde beløb vil blive faktureret, men pladsen kan frit overdrages til en anden. Aflyses kurset, bliver det indbetalte beløb tilbageført.
Tilmelding 30 august 2023

Tilmelding  30 august  2023. Tilmeldingen lukker så snart kurset er tegnet. 

Powerpoints

 

Materialer fra Vingsted 2023  HER

Her finder du kursusstedet:

Vingsted Hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, Vejle.

Hold dig opdateret på hjemmesiden

Evt. ændringer i programmet bliver præsenteret som indlæg på hjemmesiden.