Vedtægter

FORENINGENS VEDTÆGTER

Godkendt  på generalforsamlingen 20 september 2023 

§1 – Navn. Foreningens navn er Logopædisk Forum.

§2 – Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, arbejdsmæssige og faglige interesser i forbindelse med logopædisk arbejde i Danmark.

– Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening ifølge gældende samarbejdsaftale, idet Danmarks Lærerforening forhandler løn- og tjenesteforhold for foreningens medlemmer.

§4 – Foreningens formål søges bl.a. fremmet ved at: – Arbejde fagpolitisk i relevante fora og med relevante samarbejdspartnere – Indsamle og formidle informationer såvel centrale som lokalt – Rådgive og vejlede medlemmer i tjenstlige forhold – Arrangere kurser og efteruddannelse – Formidling af viden og information på foreningens digitale medier

§5 – Medlemmer

Stk. 1. Enhver, der har gennemført eller har påbegyndt en af foreningen anerkendt uddannelse til logopæd eller arbejder som sådan og som er almindeligt medlem af Danmarks Lærerforening har ret til at være medlem af foreningen. 

Stk. 1a Hertil kan Audiologopædi- og logopædstuderende være medlem af foreningen 

Stk. 2. Logopæder der er ophørt med deres virke grundet efterløn eller pension, har ret til særligt medlemskab af foreningen.

Stk. 3. Der kan endvidere opnås medlemskab som særligt medlem, såfremt man er uddannet logopæd (jf. § 5. stk. 1), men ikke er medlem af Danmarks Lærerforening (selvstændige logopæder, undervisere, der ikke aktuelt praktiserer som logopæd o. lign.).

Stk. 4. Særlige medlemmer har ingen stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen. De betaler særligt kontingent, dog betaler særlige medlemmer omfattet af § 5. stk. 3 samme kontingent som medlemmerne i § 5. stk. 1.

Stk. 5. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til kassereren eller på hjemmesiden.

Stk. 6. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Kontingenten refunderes ikke 

Stk. 7. Kassereren udmelder medlemmer, der er i kontingentrestance ud over 2 måneder efter udsendelse af påkrav.

§6. – Kontingent Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

§7 – Generalforsamling

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år som regel i forbindelse med foreningens efteruddannelseskursus. Endelig dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger før generalforsamlingen. Forslag, der indsendes senere eller stilles på generalforsamlingen, behandles under pkt. 12, eventuelt, men der kan ikke træffes beslutning i forbindelse med behandlingen af sådanne forslag.

Stk.3. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Der føres en beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§8 – Afstemning

Stk. 1. Ved personvalg foregår afstemninger skriftligt såfremt der fremsættes krav herom. Øvrige afstemninger foregår skriftligt, hvis ønske herom fremsættes. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, hvis andet ikke er fastsat i vedtægterne.

Stk.2. Medlemmer, der ikke er til stede, kan stemme pr. e-mail sendt til foreningens formand/forperson/forkvinde stilet til generalforsamlingens dirigent. Det skal af e-mail tydeligt fremgå: -hvem, der er afsender -hvilket forslag, afsenderen forholder sig til -hvordan afsenderen stemmer. E-mailen skal være underskrevet af medlemmet.

§9 – Dagsorden Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

2. Fastsættelse af forretningsorden.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Regnskab for året før.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Budget og kontingenter for det kommende år.

8. Valg af formand(fremover indeholder betegnelsen ” formand” alle tre muligheder 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af 1. og 2. suppleant.

11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.

12. Eventuelt.

§10 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis det besluttes af bestyrelsen, eller hvis det kræves med underskrift af mindst 50 medlemmer med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Stk.2. En ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 12 uger efter, at bestyrelsen har modtaget kravet om indkaldelsen. De, der kræver den indkaldt, kan dog forlange, at den afholdes senest syv uger efter, at bestyrelsen har modtaget kravet om indkaldelsen.

Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne for en ordinær generalforsamling.

Stk.4. Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde punkt 1, 2 og 12 på en ordinær generalforsamlings dagsorden samt det forslag, der ligger til grund for indkaldelsen.

Stk.5. Vedtages et forslag om mistillid til bestyrelsen, går den ekstraordinære generalforsamling straks over til at vælge ny formand og bestyrelse. Den nyvalgte formands valgperiode følger den fratrådte formandsvalgperiode. Valgperioden for de øvrige bestyrelsesmedlemmer fastlægges af dirigenten ved lodtrækning.

§11 – Urafstemning Stk.1. Bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer kan skriftligt forlange et forslag afgjort ved urafstemning, jf. dog stk. 2. Stk.2. En generalforsamlingsbeslutning, herunder fastsættelsen af foreningskontingentet kan ikke sendes til urafstemning. Stk.3. En generalforsamling kan beslutte at sende et forslag, der er forelagt til generalforsamlingens stillingtagen, til urafstemning.

§12 – Foreningens ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

Stk.2. Bestyrelsen består af formanden, seks generalforsamlingsvalgte medlemmer og tiltrædes eventuelt af en udpeget kasserer, jf. stk. 4. Såfremt det på generalforsamlingen ikke lykkes at vælge en bestyrelse på seks medlemmer, kan generalforsamlingen dispensere fra antallet, så bestyrelsen undtagelsesvis består af minimum fire generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Stk.3. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert nyvalg med næstformand7næstforperson/næstforkvinde (fremover indeholder betegnelsen “næstformand” alle tre muligheder) og sekretær.

Stk.4. Bestyrelsen udpeger efter hvert nyvalg en kasserer. Er kassereren ikke bestyrelsesmedlem, tiltræder kassereren bestyrelsen uden stemmeret. Formand og kasserer kan ikke være samme person.

Stk.5. Foreningens økonomiske forhold varetages af kassereren, dog således at et andet medlem i bestyrelsen også er tegningsberettiget og kan varetage foreningens økonomi ved kassererens forfald. Dette andet medlem af bestyrelsen kan godt være formanden.

Stk. 6. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg. Formanden for et udvalg skal være bestyrelsesmedlem.

§ 13 – Valgperioder

Stk.1. Formanden og suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, dog således at der årligt vælges mindst tre. Kan de enkelte bestyrelsesmedlemmers valgperiode ikke fastslås, afgør dirigenten ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal på valg.

Stk.3. Ved nyvalg efter at en samlet bestyrelse er trådt tilbage, følger den nyvalgte formand den fratrådte formands valgperiode. Valgperioden for de øvrige bestyrelsesmedlemmer fastlægges af dirigenten ved lodtrækning.

Stk.4. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, følger suppleanten det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk.5. Revisorerne vælges for en toårig valgperiode, således at en revisor vælges i lige år og en revisor vælges i ulige år.

Stk.6. 1. og 2. revisorsuppleant vælges for et år. Indtræder en suppleant som revisor, følger suppleanten den afgåede revisors valgperiode.

§ 14 – Vedtægtsændringer

Stk.1. Ændringer af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, på hvis dagsorden det udtrykkeligt er angivet, og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk.2. I tilfælde af opløsning af foreningen træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. Forslag herom skal være udsendt sammen med forslaget om foreningens opløsning.