Samrådet for de specialpædagogiske foreninger

Samrådet består af LL (Læsekonsulenternes Landsforening), PPF (Pædagogisk Psykologers Forening), DSF (Danmarks Specialpædagogiske Forening) og Logopædisk Forum.

Rammeaftale for samarbejdet

Samrådet for de specialpædagogiske foreninger er et samarbejdsorgan, der skal styrke og koordinere samarbejdet mellem de faglige foreninger, der har samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening, og hvis primære arbejdsområde ligger indenfor det specialpædagogiske område.

Som medlemmer kan kun optages foreninger, der har gruppe 1 eller gruppe 2 samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening. Nye medlemmer kan kun optages, såfremt, der blandt de nuværende medlemmer  kan opnås enighed herom.

Samrådet kan ikke udtale sig  på medlemsforeningers vegne med mindre et enigt Samråd kan stå bag.

SAMRÅDET kan ikke tage beslutninger, der begrænser de enkelte medlemsforenin-gers suverænitet med mindre disse er ratificeret i de enkelte medlemsforeningers parlamentariske system.

SAMRÅDET består af max. 2 repræsentanter fra hver medlemsforening.  Hvis SAMRÅDET har opstillet og fået valgt et Hovedstyrelsesmedlem, har denne fast plads i SAMRÅDET.

Formål

–         Samrådet følger og drøfter den fagpolitiske og pædagogiske udvikling på det specialpædagogiske område, og tager initiativer og søger at påvirke udviklingen. Dette kan bl.a. ske gennem fælles opstilling af kandidat til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse samt gennem samordning eller fremsendelse af fælles henvendelser til Danmarks Lærerforening.

–         Samråddet følger den valgte kandidats arbejde og virke som sparringspartner for dennes arbejde i Hovedstyrelsen med henblik på at skabe dialog med DLF om folkeskolens udvikling på det specialpædagogiske område.

–         Samrådet følger den specialpædagogiske udvikling gennem indsamling af data, udveksling af ideer og erfaringer og tager fælles initiativer på området.

–         Samrådet følger udviklingen indenfor den specialpædagogiske uddannelse og efteruddannelse gennem indsamling af data, udveksling af ideer og erfaringer og tager fælles initiativer på området.

Samrådets ledelse

På første møde efter sommerferien vælges hvert år et forretningsudvalg på 3 personer. Hvis SAMRÅDET har fået valgt et hovedstyrelsesmedlem er denne en af de tre.

Forretningsudvalget vælger en sekretær. Sekretæren er Samrådets postadresse.

Det er forretningsudvalgets opgave, at

–         foranledige fælles beslutninger udført

–         udarbejde og udsende dagsorden til møderne

–         udarbejde og udsende referat af møderne til deltagerne

–         holde medlemmerne orienteret om løbende eller nye sager, der bør drøftes i SAMRÅDET

–         indkalde medlemmerne til ekstraordinære møder, hvis dette skønnes nødvendigt.

Ligeledes vælges hvert år på første møde efter sommerferien en kasserer og en revisor. Det er kasserens opgave at

–         udabejde budget for SAMRÅDETs arbejde

–         føre regnskab med SAMRÅDETs midler

–         opkræve medlemsbidrag fra medlemsforeningerne

Kasseren aflægger regnskab for SAMRÅDET hvert år på første møde efter sommerferien.

Det er revisorens opgave at revidere SAMRÅDETs regnskab hvert år inden første møde efter sommerferien.

Arbejdsform

SAMRÅDET holder møde 4-5 gange om året. Med mindre andet er aftalt finder møderne sted i DLFs mødelokaler, Kompagnistrædet 32, København.

På hvert møde vælges en mødeleder, der drager omsorg for, at dagsordenens punkter bliver drøftet indefor den fastlagte tidsramme for mødet.

Faste punkter på mødernes dagsorden er:

–         Valg af mødeleder

–         Godkendelse af referat fra sidste møde

–         Meddelelser

–         Rapport fra SAMRÅDETs arbejdsgrupper

–         Eventuelt

–         Fastsættelse af dato for nyt møde

Såfremt der mangler repræsentation fra en medlemsforening, kan der ikke tages fælles beslutninger på alle foreningernes vegne medmindre, der inden mødet er indhentet eller umiddelbart efter bliver indhentet accept af beslutningsforslaget fra den fraværende forening.

SAMRÅDET kan tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med særlige spørgsmål, initiativer og projekter indenfor det specialpædagogiske område på nationalt og internationalt plan. I forbindelse med dette, skal der udfærdiges et kommissorium, en tidsplan og et budget for arbejdsgruppens arbejde, som skal godkendes af SAMRÅDET.

Arbejdsgruppen aflægger løbende rapport om gruppens arbejde på SAMRÅDETs møder. I forbindelse med rapporteringen, kan der tages beslutning om ændringer i kommissoriet, tidsplanen og arbejdsgruppens budget.

Økonomi

SAMRÅDET vedtager hvert år på sit første møde efter sommerferien et budget samt et medlemskontinent for medlemsforeningerne.

Budgettet skal dække udgifter til:

–         Medemmernes rejser i h.t. denne vedtægts aftale

–         Fortæring under møderne

–         Administration

–         Forretningsudvalgsmøder

–         Godkendte arbejdsgrupper

–         Udgifter for SAMRÅDETs hovedstyrelsesmedlems ophold, fortæring, rejser m.v. i forbindelse med arbejde i SAMRÅDET

Budgettet bør endvidere indeholde ”luft” til at nye arbejdsgrupper og initiativer i rimeligt omfang kan iværksættes i løbet af året.

 

I forbindelse med opstilling af kandidat til DLF´s Hovedstyrelse udarbejdes der et særligt budget, som skal vedtages på et møde i SAMRÅDET. De enkelte medlemsforeninger kan frit beslutte, om de vil være med i opstilling og budget.

Medlemskontingentet udregnes således:

Alle medlemsforeninger betaler et fast krone-beløb pr. DLF-medlem i foreningen pr. 1. april samme år. Dette beløb fastsættes hvert år sammen med budgettet.

Kassereren drager omsorg for at indkassere kontingentet.

En medlemsforening, der ikke betaler medlemskontingentet inden en af kassereren fastsat dato kan på det førstkommende møde efter denne dato besluttes ekskluderet af SAMRÅDET med omgående virkning.

Refusion af udgifter

Der ydes refusion af rejseudgifter til SAMRÅDETs møder efter følgende regler:

Hver forening får efter begæring refunderet rejseudgifter for én deltager i SAMRÅDETs møder dog med fradrag af et grundbeløb som fastsættes ved vedtagelsen af SAMRÅDETS budget. Rejserne foretages så billigt muligt idet der dog også skal tages hensyn til tidsforbruget. Benyttes eget køretøj refunderes udgifterne i h.t. den af finansministeriets fastsatte høje takst.

Medlemmerne af de af SAMRÅDET nedsatte arbejdsgrupper samt forretningsud-valget har ret til refusion af alle transportudgifter til møderne. Der refunderes udgifter til fortæring ved arbejdsgruppernes møder i henhold til arbejdsgruppens budget.

 

Medlemmer af samrådet

Logopædisk Forum

Susanne Weisbjerg Vilstrup,
Skydebanegade 30, 4. tv.,
1709 København.
Tlf. 2522 8069

formand@logoforum.dk

 Helle Märcher.  Logopæd, PPR Køge.

Kasserer@logoforum.dk

Pædagogiske Psykologers Forening

 Psykolog og fagligvejleder- og udviklingskonsulent

Jette Lentz.

PPR København kommune.

jelent@kk.dk

Læsekonsulenternes Landsforening

Læse-og matematikkonsulent,

Christina Voigt.

Aarhus Kommune.

chv@aarhus.dk

Danmarks Specialpædagogiske Forening

Pædagogisk Konsulent 

Steen Polk,
Solbærvænget 11,
Thurø,
5700 Svendborg

+45 25 85 36 01

steen-polk@mail.dk

Læse- og pædagogisk konsulent, Svendborg kommune

Dorte Thue Hansen. 

Dorte.thue.hansen@svendborg.dk

 

Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening

Hovedstyrelse

Sanne Weisbjerg Vilstrup

swvi@dlf.org

 Danmarks Lærerforening

Uddannelsesafdelingen.

Juliane Ø.V. Christiansen.

jch@dlf.org