Læs herunder formandens hilsen op til sommerferien eller hent den HER som pdf-fil.

Et helt særligt skoleår har fundet sin afslutning.
Hermed får I således min sidste klumme for indeværende skoleår.

Meget har været usikkert og omskifteligt i coronaperioden. Den logopædiske support er langt fra som den plejer, hygiejne og afstandskrav betyder, og vil fremover have indflydelse på, hvordan vi løfter vores logopædiske kerneopgaver. Det være sig såvel i PPR regi som på specialskoleområdet.

I jeres henvendelser hen over foråret, hvor vi har været hjemsendt og kommet tilbage på anderledes vilkår, er det blevet tydeligt: COVID19 har givet jer medlemmer meget forskellige arbejdsvilkår. Det gør det på ingen måder nemmere, at være faglig forening i og under – og det optimale ønske kunne være: en fælles tilgang i kommunerne til PPR support og den specialpædagogiske opgaveløsning.

Det Logopædiske landkort vidner om, et langt mere broget billede af, hvordan man har valgt at forholde sig til disse ændrede arbejdsvilkår. Nogle kommuner/ PPR ledelser har i samarbejde med de tillidsvalgte, været ret konsekvente og tydelige med udarbejdede retningslinjer for den logopædiske support, og værnemidler er blevet en del af den nye logopædiske hverdag. På andre PPR kontorer erfarer kollegerne, at det er den pragmatiske tilgang, hvor det alene er den sunde fornuft hos den enkelte medarbejder, som råder – vel og mærke med udgangspunkt i SST anbefalinger, som generelt har betydet, at rengørings-kit er blevet en del af indholdet i arbejdstasken hos den logopædiske profession landet over.

Så i lyset af, at vi som forening kunne ønske os langt mere ensartede vilkår for medlemmerne, i en fremtid med nye rutiner og samarbejdsformer, så ændrer det ikke på, at den kommunale logik ikke er forpligtet på, at være mere harmoniserede end det, vi har set til dato.

På tærsklen til ferien, skal der således også lyde, en kæmpe applaus og bravur til den logopædiske stand – for jeres evne til at være omstillingsparate under til tider urimelige arbejdsvilkår, og med mod og lyst til at gå til opgaverne med åbenhed, engagement og kreativitet. Det har været fantastisk at høre og læse om, og I kan alle være stolte af de aftryk I har sat i en tid med COVID19, hvor afstand har fået en ny betydning. Jeg håber, at en velfortjent sommerferie vil skabe ny energi hos jer, så I efter ferien kan fortsætte med, at brænde for den logopædiske kerneopgave med nye former og tilgange.

“Nævneværdig” og “anderledes” var ord jeg indledte med – og disse har også været gældende i andre sammenhænge i dette forår.

En del af Logopædisk Forum medlemmer er fortsat ansat på lærervilkår, fordi dette giver bedst mening for den specialpædagogiske og logopædiske opgaveløsning, eller fordi det har været det muliges kunst for at indgå en lokalaftale med kommunen. Og så er der den del af medlemmerne, hvor arbejdstiden fortsat reguleres via lov 409. Jeg forestiller mig, at de af jer, som arbejder på L409 også har været særlig opmærksomhed på periodeforhandlingerne.

I hovedstyrelsen og DLF havde vi gerne set, at forhandlinger var landet med en overenskomst aftalt arbejdstidsaftale, inden vi gik på sommerferie.

Som man har kunne læse på bl.a. Folkeskole.dk er periodeforhandlingerne mellem KL og LC (DLF) løbet ind i så store udfordringer, og der pt. er etableret en såkaldt tænkepause. Begge parter er oprigtig interesserede i at komme i hus med en aftale, hvilket også er årsagen til, at der ikke er tale om et sammenbrud. Det er dog fristende at stille dette spørgsmål; er ønsket hos begge parter vitterlig stort nok til at indgå en aftale, hvor der bøjes så meget af på de respektive krav, at der kan findes et kompromis? Dette svar har vi fortsat til gode at bliver afklaret omkring.

“Nævneværdig” og “anderledes” er ligeledes tillægsord, som jeg også tænker, kan beskrive min egen hverdag siden d. 1.1.20. Med valget til hovedstyrelsen – som jeg fortsat er jer alle dybt taknemlig for, at I var med til at sikre, blev en realistisk mulighed, har også betydet, at mine arbejdsopgaver ændrede en del karakter. Dette vil jeg gerne dele lidt af med jer.

De første tre hverdage står nu i hovedstyrelses tegn, og selvom læringskurven har været og fortsat er total stejl, og fokus meget er på Folkeskolen og lærernes hverdag, så er det blevet langt mere tydeligt, hvor væsentlig og stor betydning vores – de mindre medlemsgrupper fagligheder er, for at vi lykkes med at løfte vores samfunds vigtigste institutions opdrag.

Der er ingen tvivl om, at der også har været en noget mærkværdig tid at være nyt hovedstyrelsesmedlem i. Ligesom mine nye hovedstyrelseskollegaer og jeg så småt var begyndt at se konturen af, hvad det indebærer at være politiske valgte – ja så lukkede Danmark ned for fysisk tilstedeværelse!

Mødekadencen i hovedstyrelsen kan skildres på følgende vis: Hovedstyrelsesmøde én gang om måneden fra tirsdag middag til onsdag kl 16:00, den sidste uge i måneden. Forud for dette, holdes der baglandsmøder i de forpligtende kredssamarbejder om mandagen med kredsformændene, hvor vi drøfter dagsorden for det kommende hovedstyrelsesmøde.

For mit vedkommende er det hovedstaden Vest og Øst – naturligvis i et samarbejde med de øvrige HST-valgte fra hovedstadsområdet; Katrine Fylking, Københavns Lærerforening, Anders Liltorp, Rødover Lærerforening og Morten Refskov, Ballerup Lærerforening.

Ligeledes er der månedligt et dagsmøde i fagudvalgene: Overenskomstudvalget, Undervisningsudvalget og Organisation og Arbejdsmiljøudvalget. For undertegnede er det Undervisningsudvalget som jeg er en del af. Desuden har jeg repræsentation i følgegrupperne: Mindre medlemsgrupper, Specialundervisning og inklusion. Dertil kommer også repræsentation i bestyrelsen for Tidsskriftet Specialpædagogik og Nordisk Forening for Specialundervisning. Jeg er endvidere kontaktperson til Samrådet for de Specialpædagogiske foreninger, hvor jeg ligeledes er kontaktperson til de fire specialpædagogiske foreninger: Pædagogisk Psykologisk Forening, Danmarks specialpædagogiske Forening, Læsekonsulenternes Landsforening og vores egen forening; Logopædisk Forum. Børnehaveklasseforeningen dele jeg kontaktpersonfunktionen sammen med min hovedstyrelseskollega Per Breckling.

I DLF definerer vi de faglige foreninger i to kategorier: Gruppe 1, som er den gruppe vi som Logopædisk Forum henhører under, og er for foreninger med særlige stillingskategorier i Folkeskolen. Gruppe 2 er for særlige faggrupper i Folkeskolen – foreninger, som knytter sig til fagene. Kontaktpersoner til disse foreninger varetages af Undervisningsudvalgets medlemmer. For mit vedkommende, er jeg kontaktperson til Danmarks Dramalærerforening.

Som hovedstyrelsesmedlemmer har vi også funktioner ift. Organisationsuddannelsen, dvs. i forhold til de nyvalgte og nuværende tillidsrepræsentanter, hvor opgaven er at deltage i de politiske drøftelser og debatter i uddannelsesmodulerne. Ikke overraskende, er det holdene for de mindre medlemsgrupper, som jeg kommer til at møde på organisationsuddannelsen – dette ser jeg meget frem til i det kommende efterår. Derudover deltager man som hovedstyrelsesmedlem som værter på medlemskurserne og indgår i de politiske debatter på medlemskurserne – disse finder sted efterår og forår. Sådan et arrangement nåede jeg lige at stifte bekendtskab med, lige inden vi blev sendt hjem grundet COVID19.

Desuden er det jo også min opgave, at være i dialog med mit eget bagland, og det vil sige de små medlemsgrupper, som jo bl.a. er jer medlemmer i Logopædisk Forum og en lang række andre. Disse dialoger kan fx være at deltagelse i faglige klubmøder eller møder med de mindre medlemsgrupper i det forpligtende kredssamarbejde.
Jeg har mine første møder allerede lige efter sommerferie, bl.a. i det forpligtende kredssamarbejde i Nordjylland, medlemsmøde i Ishøj med flere.

Sidder du nu og tænker; ”Hvordan mon det forholder sig i faglig klub hos os eller i det forpligtende kredssamarbejde?” – så tøv ikke med at spørg TR, og som TR, giv endelig lyd, og vi finder ud af noget ☺

Netop fordi Danmark lukkede ned d. 12. marts, er der fortsat meget som lader vente på sig, hvad angår at gøre sig erfaringer som politisk valgt i DLF. Det ser jeg således frem til, når vi tager fat igen efter sommerferien.

Det var en lille stemningsrapport fra det åbne vindue ind til min hverdag i hovedstyrelsen, som jeg til dato kan berette om – på trods normalt ikke vil være helt dækkende for hvordan rytmen og opgaver vil komme til at udspille sig fremad.

Og så lige en lille praktisk oplysning: skulle man være så uheldig at lægge sig syg i sommerferie, behøver man ikke helt at opgive at få slappet af og komme ned i gear. Man har nemlig ret til erstatningsferie, hvis man har mere end 5 sygedage (karensdage) i sin ferie. Det er vigtigt, at man husker at sygemelde sig. Retten til erstatningsferie indtræder først den dag, man har sygemeldt sig til sin arbejdsgiver. Kontakt jeres lokale kreds for mere viden herom.

Det var hvad jeg havde på hjertet for nu, og det var faktisk heller ikke så lidt endda ☺.

Jeg vil afslutningsvis med skolehittet Ferie, ferie, ferie på læben, ønske jer alle en fantastisk sommer og en absolut velfortjent sommerferie. Pas godt på jer selv og hinanden – og nyd de mange lyse timer, mens de fortsat er at mærke.