Årsskrift  Vingsted 2021

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere Årsskrift Vingsted 2021.  I dette årsskrift har vi samlet artikler fra de oplægsholdere, der deltog på Vingsted 2021.

Vi giver hermed alle Logopædisk Forums medlemmer mulighed for at få tilgang til den logopædisk viden, der var i fokus på efteruddannelseskurset 2021.

Det unikke og særlige sprog – sprog er det mest komplekse kommunikationssystem. Af og til mangler vi lige en rammende formulering, der indfanger en bestemt mening eller, vi har svært ved at udlede mening af de formuleringer, vi hører

 

På kurset var der fokus på

  • Sprog som byggestenen for kognition
  • Dynamisk assessment som et logopædisk værktøj for udredning af børns kommunikative og sproglige kompetencer
  • Styrk sproget gennem systematisk stilladsering
  • Data som grundlag for den fagprofessionelle analyse og vurdering

Vision og Mission 

Logopædisk Forums sigte hvert år er, at efteruddannelseskurset Vingsted gennem fagfaglige oplæg kan være med til at fokusere på og styrke den logopædiske viden til glæde for den logopædiske praksis.  Vi tilstræber, at oplæggene både byder på teoretisk viden, forskningsbaseret viden og praksisnær viden og erfaring.

 

Præsentation af indhold 

Dynamisk assessment er et blandt flere logopædiske undersøgelsesværktøjer hvor der fokuseres på, hvad barnet kan, hvad barnet er på vej til og hvordan barnet bedst muligt lærer nyt.  Dynamisk assessment adskiller sig fra statiske tests, idet der anlægges et dobbeltblik på barnet – barnets aktuelle kompetencer og barnets læringspotientiale.  I mange tilfælde vil et barn kunne præstere bedre, hvis en mediator understøtter barnets præstationer, det er dette potentiale, dynamisk assessment undersøger.

Fagprofessionel vurdering på baggrund af systematisk indsamling og analyse af logopædiske data.Der efterspørges kvalificeret logopædisk sparring, rådgivning og vejledning. Det kan give indblik i, hvordan barnet klarer sig sprogligt og kommunikativt. Hvorvidt barnet er i en progressiv læringsproces ud fra forudsætninger for udvikling.  Der er forskellige veje til dataindsamling. Data kan være kvantitative og kvalitative.  Analyse af data indsamlet via kvalitative observationer, logopædens egne observationer og de observationer, der formidles i det koordinerede samarbejde af forældre og andre faggrupper, fordrer systematik. Hvad indebærer en analyse af kvalitative data? Hvordan griber logopæden det an? Hvilke perspektiver og hvilken retning for handling kan observationerne bidrage med?

Faglig udvikling bygger på talesproglige kompetencer herunder et godt ordforråd International forskning viser, at den sproglige udvikling har stor betydning for den faglige udvikling. Forskningen viser også at børn udvikler centrale færdigheder indenfor de sproglige områder netop i den periode af deres liv, hvor de går i dagtilbud. En målrettet og tidlig indsats i forhold til at skabe et godt sprogmiljø er af stor betydning for børns sprogtilegnelse og senere evne til at få udbytte af den faglige undervisning i skolen.   Oplægget kaster et forskningsbaseret lys på  hvor afgørende betydning det har at børn vokser op i et sprogstimulerende miljø. 

Begrebsmæssig viden og forståelse har i mange år været kendt for at være afgørende for kognitiv udvikling – et fundament for udvikling af kompetencer indenfor tænkning, læring samt mestring af kommunikative færdigheder. Begrebsmæssigt viden er grundstenen i vidensdannelse – gennem indsamling af information om verden, sammenligning organisering vi vores viden ud fra vores begrebsmæssige fundament

Styrk sproget gennem et stilladserende inkluderende sprogfokus i konteksten. Der tales om sprogligt niveau som noget barnet har tilegnet sig på et vist alment niveau og som typisk måles på ordforråd, grammatiske færdigheder, sætningsdannelse og formuleringskompetence. Australske professor Pauline Gibbons sprogteoretiske tilgang fokuserer på, at sprogtilegnelse er tæt knyttet til konteksten. Sproglig kompetence udvikles i samspil i konteksten gennem at bruge sproget, at lære gennem sproget og at lære om sproget. Sprogteorien baserer sig på den systemiske funktionelle lingvistik inspireret af ex. M. Halliday. Ifølge ham er sprog en del af næsten alt, hvad vi foretager os.

Artikler 

Psykolog Jens Wilbrandt med specialisering i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi.

Begrebssystemer spiller en afgørende rolle for kognition, både i forhold til perception, tænkning og kommunikation – eller med begreber fra medieret læring

Hent PDF her

Styrk sproget gennem et stilladserende inkluderende sprogfokus i konteksten

v/Katja Vilien, lektor, Københavns Professionshøjskole.

Med udgangspunkt i Pauline Gibbons’ helhedsforståelse og tilgang til sproglig udvikling og stilladsering, præsenteres sprogudviklende principper for og værktøjer til at styrke alle børns sproglige og faglige udvikling.

Hent PDF HER

Dynamisk assessment i logopædisk praksis

v/ Julie Hjorth Ingstrup, Audiologopæd.  Forsknings- og udviklingskonsulent i Huset Pia Thomsen.

Formålet er at give viden om og inspiration til, hvordan dynamisk assessment kan anvendes i logopædisk praksis. Dynamisk assessment er en paraply-betegnelse, der dækker over en række forskellige metoder.

Hent PDF her

Fagprofessionel vurdering på baggrund af systematisk indsamling og analyse af logopædiske data fra egne og andres observationer.

v/Tine Basse Fisker

Observation, analyse og vidensdannelse i logopædisk praksis med henblik på at kunne udlede tydelige læringsmål. Der gives blik på forskellige former for observationsmetoder og analytiske tilgange til de indsamlede observationer.

Hent PDF her

Svage talesprogkompetencer udfordrer elevers faglige udvikling i folkeskolen. Et forskningsmæssigt perspektiv på en styrket pædagogisk praksis
v/ Dorthe Bleses, professor, TrygFondens Børneforskningscenter

15% af danske elever møder skolen med talesproglige kompetencer, der svarer til en gennemsnitlig treårig, og det har negative konsekvenser for børnenes udbytte af undervisningen. Det er derfor helt afgørende, at folkeskolen bliver bedre til at understøtte talesproglige kompetencer

Hent PDF her

Årsskrift 2022 

Det er med stor fornøjelse at vi nu kan præsentere årsskrift  2022.  Her vil du kunne læse en artikel fra alle de oplægsholderer der har været på Vingsted 2022.